വെളുത്തുള്ളി രാത്രി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാല്‍ എല്ലാ വേദനകളും എവിടെ പോകു ഊഹിക്കാന്‍ കഴില്ല.!! വീഡിയോ കാണാം.

വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നാണ്, കോള്‍ഡടക്കമുള്ള പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും. ഇത് മരുന്നു ഗുണം കിട്ടണമെങ്കില്‍ ഉപയോഗിയ്‌ക്കേണ്ട വിധിക്രമങ്ങള്‍ പലതുണ്ട്.

വെളുത്തുള്ളി രാത്രി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാല്‍ എല്ലാ വേദനകളും എവിടെ പോകു ഊഹിക്കാന്‍ കഴില്ല.!! വീഡിയോ കാണാം. Garlic Facts. Video credit: Malayali Friends

ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ശീലങ്ങള്‍ പലതാണ്. ആരോഗ്യത്തിനും അസുഖങ്ങള്‍ വരാതിരിയ്ക്കാനുമെല്ലാം ഇത്തരം പല ശീലങ്ങളുമുണ്ട്.

Garlic is a species in the onion genus, Allium. Its close relatives include the onion, shallot, leek, chive, and Chinese onion. Garlic is native to Central Asia and northeastern Iran, and has long been a common seasoning worldwide, with a history of several thousand years of human consumption and use.